HỘI THÁNH SỐNG TIN HY VỌNG
Chân Thành Cảm Ơn Quý Độc Giả Vào Thăm Trang Nhà HTSTHV! Print E-mail
Written by   
Wednesday, 11 April 2012 22:36

Kính chào quý tôi con Chúa và quý thân hữu xa gần!

Chúng tôi rất vui mừng vì được quý vị ghé thăm trang nhà của

Hội Thánh Sống Tin Hy Vọng! Đây là một cố gắng nhỏ bé nữa

để mong đem được Lời Chúa đến với tất cả chúng ta, hầu cho qua

việc học biết Lời Chúa và thông hiểu lẫn nhau, chúng ta sẽ cùng

tiếp bước vững vàng trên từng chặng đường của cuộc sống, và có

nhiều cơ hội để phục vụ Chúa và mọi người xung quanh mình.

Thưa quý vị, vì khả năng chúng tôi còn nhiều giới hạn và không đủ

nhân sự để đảm đương trang website nầy nên chắc chắn còn rất

nhiều thiếu sót, rất mong quý vị góp ý và nếu có thể được cùng

tham gia với chúng tôi để trang web nầy ngày càng được ích lợi hơn.

Cầu xin Chúa ban phước thật nhiều trên quý vị và gia đình. Xin nhớ

cầu nguyện thêm cho chúng tôi. Thay mặt Hội Thánh, chúng tôi

rất cảm ơn quý vị và mong được đón tiếp với tay bắt mặt mừng chào

thăm quý vị tại Hội Thánh Sống Tin Hy Vọng vào sáng Chúa Nhật 

hàng tuần lúc 10:30am và các sinh hoạt khác nữa.

 

Địa chỉ: 1180 E. Julian St, San Jose, CA 95116

Nếu quý vị cần liên lạc, xin vui lòng gọi điện thoại cầm tay:

408-207-3098 (Cell)

Hoặc email về: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Xin thân ái mến chào quý vị.

Mục sư Kiều Tuấn Huệ

QN Hội Thánh Sống Tin Hy Vọng

Last Updated on Friday, 28 February 2014 21:52
 
5 NGÔN NGỮ CỦA TÌNH YÊU (Trao Đổi) Print E-mail
Written by   
Saturday, 22 February 2014 07:57
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 31/31) Print E-mail
Written by   
Sunday, 16 February 2014 04:53

Mến gởi quý ông bà anh chị em,

Hôm nay chúng ta bước vào bài học cuối trong 31 bài mà Mục sư

Brian Houston đã tâm tình với chúng ta qua Lời của Chúa cũng như

chính kinh nghiệm sống của ông.

Thật đúng như Lời Chúa đã nói, đời sống trên trần gian nầy của chúng

ta là tạm bợ và sẽ nhanh chóng qua đi, đích đến của chúng ta là Thiên

Đàng vĩnh cửu, nơi Chúa Giê-su đang chờ đón chúng ta. Nếu chúng ta

trung tín với Chúa, hết lòng hầu việc Ngài và tận dụng mọi thời gian

còn có để giúp cho nhiều người biết đến Chúa, đó là chúng ta đã sử

dụng đúng đắn những gì Chúa đã giao cho mình và sẽ không bao giờ

hối tiếc vì đã bỏ mất những cơ hội quý báu. Xin Chúa tiếp tục hướng

dẫn và ban cho quý ông bà anh chị em tiếp tục được sống với Lời Chúa hàng ngày qua các bài học KT hàng ngày.

Rất cảm ơn anh Dannie đã cùng MS trung tín trong việc dịch các bài

tĩnh nguyện, cùng rất cảm ơn quý vị đã hưởng ứng và học Lời Chúa

mỗi ngày trong thời gian qua.

Xin Chúa ban phước trên hết thảy mọi người và hẹn gặp lại vào ngày

mai, Ngày Thánh phước hạnh mà Chúa ban, và đặc biệt cũng là ngày

Lễ Tình Yêu của HT chúng ta nữa.

Quý mến trong tình yêu Chúa Giê-su.

MSQN


Day 31/31

Revelation 21:3-5: 

And I heard a loud voice from the throne saying, “Look! God’s dwelling

place is now among the people, and he will dwell with them. They will be

his people, and God himself will be with them and be their God. ‘He will

wipe every tear from their eyes. There will be no more death’[b] or

mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away.”

He who was seated on the throne said, “I am making everything new!” 

Then he said, “Write this down, for these words are trustworthy and true.”

Revelation 21:14The wall of the city had twelve foundations, and

on them were the names of the twelve apostles of the Lamb.

Proverbs 4:18The path of the righteous is like the morning sun,

shining ever brighter till the full light of day.

 

Heaven and Home

Heaven is our home - our destination - but I think all too often, we

forget this ultimate detail in the day-to-day of life, I know I do.

From time to time, I like to "take stock" to see that the "heading" of

my life is set on eternity and that I am tracking on course. This means

I have to evaluate and consider: What have I been prioritising? Have

my decisions been aligning me with God's plan for the future? Am I considering the consequences of my decisions before I make them?

I believe this is an important thing for all of us to do. It's just too easy, especially in Western and affluent cultures, to focus on the here and

now, the next big deal or acquisition, the promotion or achievement.

Yet, far too often, these things rob us from investing into the things

that truly matter.

"The wall of the city had twelve foundations, and on them were the

names of the twelve apostles of the Lamb.." Rev 21:14 MSG

Have you ever asked yourself, "What does God value most?" The Bible

makes it very clear: Above all, God highly prizes Jesus, His Church and

the lost. The evidence of this is clear in the sacrifice of His Best to

ensure we have a secure home with Him both on earth and eternally.

When you live with the understanding and awareness that Heaven is

your home, your priorities, decisions, relationships and future will come

into alignment with God's unique plan and purpose for you.

Proverbs 4:18 says, "The path of the just is like the shining sun, that

shines ever brighter unto the perfect day."

Live with Heaven in your sights, eternity in your heart and your focus

on God and people. That is truly a blessed life. And always remember

- the best is yet to come!

PRAYER: Lord, as I look to the future, I am so grateful for Jesus Who

has made a pathway for me. By Your Spirit, I ask for grace for each

day, to keep Heaven in my sights as I journey through my life toward

Home.

 

Ngày 31/31

Khải Huyền 21:3:5  “3 Tôi nghe một tiếng lớn từ nơi ngai nói: “Này, đền

tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người, Ngài sẽ ở với họ.  Họ sẽ làm

dân Chúa, chính Ngài sẽ ở với họ và Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của họ.

4 Ngài sẽ lau sạch tất cả nước mắt nơi mắt họ, sẽ không còn chết choc,

tang chế hoặc khóc than hay đau khổ nữa, vì những việc trước đã qua rồi.”

 Đấng ngự trên ngai phán: “Này, Ta tân tạo tất cả vạn vật!” Ngài tiếp: “Con

hãy ghi chép vì những lời này đều là thành tín và chân thật.”

Khải Huyền 21:14  “Tường thành xây trên mười hai nền, trên các nền

có ghi tên mười hai sứ đồ của Chiên Con.”

Châm Ngôn 4:18 “Nhưng con đường của người công chính như ánh

sáng bình minh; Chiếu sáng rạng rỡ cho đến giữa trưa.”

NƯỚC THIÊN ĐÀNG VÀ MÁI ẤM GIA ĐÌNH

Thiên đàng là nơi ở của chúng ta – và cũng là đích đến của chúng ta –

nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta thường hay quên chi tiết cực kỳ này trong

cuộc sống hằng ngày, chính tôi cũng vậy.

Thỉnh thoảng, tôi thích “tích trữ hàng” để xem thử “hướng hành trình” của

đời sống tôi được đặt trên sự lâu bền và được giữ đúng hướng hay

không.  Điều đó có nghĩa là tôi phải đánh giá và xem xét: Tôi đang ưu tiên

cho điều gì? Những quyết định của tôi liệu có phù hợp với kế hoạch của

Đức Chúa Trời cho tương lai tôi không?  Tôi có cần xem xét những kết

quả hay hậu quả của những quyết định của tôi trước khi quyết định không?

Tôi tin chắc rằng đây là một điều quan trọng cho tất cả chúng ta cần làm.

Thật dễ dàng, đặc biệt ở nền văn hóa phong phú của phương tây, để chú

tâm vào hiện tại, vào những điều lớn lao hoặc điều đạt được, sự thăng

tiến hoặc thành quả. Tuy nhiên, đa phần là những điều đó sẽ cướp chúng

ta ra khỏi sự đầu tư vào những điều thật sự hệ trọng.

Khải Huyền 21:14: “Còn tường của thành có mười hai cái nền, tại trên có

đề mười hai danh, là danh mười hai sứ đồ của Chiên Con.”

Bạn có bao giờ tự hỏi chính mình rằng, “Điều gì mà Đức Chúa Trời đánh

giá cao nhất?” Kinh Thánh đã bày tỏ rất rõ ràng: Trên mọi sự, Đức Chúa

Trời đánh giá Chúa Giê-su là cao nhất, và Hội Thánh của Ngài.  Chứng

cớ rõ ràng chính là sự hy sinh điều tốt nhất của Ngài để bảo đảm cho

chúng ta có một nơi vững an với Ngài ở trên đất cũng như nơi vĩnh hằng.

Khi bạn sống với sự hiểu biết và nhận thức được Thiên Đàng chính là

nơi chốn của bạn, thì những ưu tiên, quyết định, những mối quan hệ, và

tương lai của bạn sẽ đến trong sự hài hòa với kế hoạch của Đức Chúa

Trời và mục tiêu của Ngài dành cho bạn.

Châm Ngôn 4:18 nói rằng “Nhưng con đường của người công chính

như ánh sáng bình minh; Chiếu sáng rạng rỡ cho đến giữa trưa.”

Hãy sống với Thiên Đàng trong cách nhìn của bạn, sự vĩnh cửu trong tấm

lòng của bạn và trọng tâm của bạn dành cho Đức Chúa Trời và mọi

người.  Đó thật sự là một đời sống phước hạnh.  Và bạn hãy luôn luôn

nhớ rằng – điều tốt nhất vẫn còn chưa đến.

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa, khi con nhìn về tương lai, con thật biết ơn

Chúa Giê-su vì Ngài đã mở đường cho con.  Bởi Thánh Linh Ngài, con

cầu xin ân điển cho mổi ngày để giữ nước Thiên Đàng trong cách nhìn

của con như là một cuộc hành trình suốt cuộc đời con về mái ấm thật

sự của con. 


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Tel: 408-207-3098; Web: www.sthv.org
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 30/31) Print E-mail
Written by   
Saturday, 15 February 2014 08:05

Mến chào quý ông bà anh chị em,

Kính chúc quý vị có một ngày Lễ Tình Yêu thật bình an và

hạnh phúc trong sự chúc phước của Chúa.

Hôm nay là bài học thứ 30 trong 31 bài học với Mục sư Brian

Houston, tôi hy vọng rằng, không ít thì nhiều, quý vị cũng đã

rút ra được rất nhiều bài học cho cuộc sống của mình, đặc biệt

là bí quyết để chúng ta có một đời sống kết quả, thành công trong

sự hiện diện của Chúa. Hãy quyết tâm và cố gắng tim ra được

mục đích mà Chúa muốn trên cuộc đời của quý vị hôm nay.

Happy Valentine's Day

God bless,


MSQN Kiều Tuấn HuệDay 30/31

Psalms 16:11: You make known to me the path of life;

    you will fill me with joy in your presence,

    with eternal pleasures at your right hand.

John 10:10: 10 The thief comes only to steal and kill and destroy; I

have come that they may have life, and have it to the full.

1 Timothy 6:17Command those who are rich in this present world

not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain,

but to put their hope in God, who richly provides us with everything

for our enjoyment.

Maximising Your Life

Oscar Wilde once said, "To live is the rarest thing in the world.

Most people exist, that is all."

Life is a gift from God, given to be lived and enjoyed. Jesus did not

leave His home in Heaven to endure the cross and overthrow the

powers of darkness so that we could merely exist.

John 10:10 in the Amplified Bible says, "I came that they may have

and enjoy life, and have it in abundance (to the full, till it overflows)."

Too many people spend their life in pursuit of happiness but the only

source of true joy and fulfilment is found in Jesus Christ - nowhere else.

The Bible is our roadmap to a full and satisfying life - it contains the

wisdom and principles to rescue us from the clutches of

hopelessness and death and to put us on the pathway of an

overflowing and fruitful life. Everything you and I need to maximise

our life, to reach our full potential, to see our dreams become reality,

to be a part of this earth's solution rather than it's problem, is

discoverable within God's Word and relationship with Jesus.

1 Timothy 6:17 reminds us that God gave us all things richly to

enjoy - not endure. If you find yourself wondering why your life isn't

what you want it to be, your answers begin with relationship with Jesus.

If you already know Christ as Saviour and yet you are unhappy with

your life, run to Him - He is the source of life and the answer

to every conceivable lack you may be experiencing.

God is not legalistic, He is gracious and He has given us everything

needed to live life well. Through the Bible, we have the wisdom and

instruction to develop a positive attitude and a productive life.


PRAYER: Father, You sent Jesus so that I can have and enjoy my life to

the full until it overflows. That's the kind of life I desire. Thank You for

sending me Your Spirit to show me the path to a genuinely maximised

life.

 

Ngày 30/31

Thi-thiên 16:11  “Ngài cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Ngài

có hạnh phúc tràn đầy.  Bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở.”

Giăng 10:10 “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến

để chiên được sống và sống sung mãn.”

1 Ti-mô-thê 6:17 “Con hãy truyền bảo những người giàu có ở đời này

đừng tự kiêu, đừng đặt hy vọng nơi của cải phù vân, nhưng phải đặt hy

vọng vào Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng

ta được hưởng.”

NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CỦA BẠN

Oscar Wilde đã có lần nói, “Biết Sống là điều hiếm có trong thế giới này. 

Đa số người ta chỉ hiện hữu, đó là tất cả.”

Cuộc sống là một tặng vật từ Đức Chúa Trời ban cho để được

sống và vui hưởng.  Chúa Giê-su không phải rời chốn Thiên Đàng của

Ngài để chịu thập hình và phá tan quyền lực của sự tăm tối chỉ để chúng

ta được tồn tại.

Giăng 10:10 trong Kinh Thánh (BDM) Chúa Giê-su phán rằng, “Ta đến

để chiên được sống và sống sung mãn.” 

Có rất nhiều người đã dành nhiều thời gian trong cuộc sống của họ để

mưu cầu hạnh phúc, nhưng thật ra sự vui mừng thật sự và trọn vẹn chỉ

có thể tìm thấy trong Đức Chúa Giê-su, không có nơi nào khác.

Kinh Thánh là bản đồ lộ trình của chúng ta dẫn đến một cuộc sống đầy

đủ và thỏa nguyện.  Nó còn chứa đựng sự khôn ngoan và những

nguyên tắc để giải cứu chúng ta ra khỏi những giềng mối của sự mất

hy vọng cũng như cái chết, và đưa chúng ta vào lối của cuộc sống

tràn trề kết quả.  Mọi thứ mà bạn và tôi cần để nâng cao đời sống của

chúng ta, để đạt đến tiềm năng một cách đầy đủ, để biến mơ ước của

chúng ta thành hiện thực, thì hãy trở nên một phần của giải pháp trên

trái đất này hơn là trở nên một nan đề. Giải pháp đó sẽ được khám

phá ra trong Lời Đức Chúa Trời và mối liên hệ với Chúa Giê-Su.

1 Ti-mô-thê 6:17 cũng nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã ban

cho chúng ta tất cả mọi sự dồi dào để chúng ta được hưởng – chứ

không phải cam chịu.  Nếu bạn đang vẫn còn hoài nghi tại sao cuộc

sống của bạn không giống như bạn mong muốn, thì câu trả lời cho bạn

là tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-su.  Nếu bạn nhận

biết Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi và bạn chưa cảm thấy hạnh phúc

trong cuộc sống của mình, thì hãy chạy đến với Ngài.  Chúa Giê-Su

là cội nguồn của sự sống và là câu trả lời cho bạn về những thiếu sót

mà bạn có thể nhận thức được.

Đức Chúa Trời không nghiêng về lề luật, Ngài luôn đầy sự nhân từ khoan

dung và Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều cần thiết để chúng ta có một

đời sống trọn vẹn. Qua Kinh Thánh, chúng ta có được sự khôn ngoan

và những giáo huấn cần thiết để xây dựng một thái độ đúng đắn và một

đời sống kết quả.

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa là Cha nhân từ, Ngài đã ban Chúa Giê-su

để con có thể vui hưởng một cuộc sống đầy ý nghĩa và dư dật mà con

luôn mong ước.  Con xin dâng lời cảm tạ Chúa dẫn đưa con trên

bước đường ngay lành để nâng cao đời sống con trong sự quan

phòng của Thánh Linh Ngài. Amen!
Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
 
CA NHẠC THIẾU NHI STHV Print E-mail
Written by   
Wednesday, 12 February 2014 05:00
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 51