HỘI THÁNH SỐNG TIN HY VỌNG
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS BRIAN HOUSTON (Day 30/31) Print E-mail
Written by   
Saturday, 15 February 2014 08:05

Mến chào quý ông bà anh chị em,

Kính chúc quý vị có một ngày Lễ Tình Yêu thật bình an và

hạnh phúc trong sự chúc phước của Chúa.

Hôm nay là bài học thứ 30 trong 31 bài học với Mục sư Brian

Houston, tôi hy vọng rằng, không ít thì nhiều, quý vị cũng đã

rút ra được rất nhiều bài học cho cuộc sống của mình, đặc biệt

là bí quyết để chúng ta có một đời sống kết quả, thành công trong

sự hiện diện của Chúa. Hãy quyết tâm và cố gắng tim ra được

mục đích mà Chúa muốn trên cuộc đời của quý vị hôm nay.

Happy Valentine's Day

God bless,


MSQN Kiều Tuấn HuệDay 30/31

Psalms 16:11: You make known to me the path of life;

    you will fill me with joy in your presence,

    with eternal pleasures at your right hand.

John 10:10: 10 The thief comes only to steal and kill and destroy; I

have come that they may have life, and have it to the full.

1 Timothy 6:17Command those who are rich in this present world

not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain,

but to put their hope in God, who richly provides us with everything

for our enjoyment.

Maximising Your Life

Oscar Wilde once said, "To live is the rarest thing in the world.

Most people exist, that is all."

Life is a gift from God, given to be lived and enjoyed. Jesus did not

leave His home in Heaven to endure the cross and overthrow the

powers of darkness so that we could merely exist.

John 10:10 in the Amplified Bible says, "I came that they may have

and enjoy life, and have it in abundance (to the full, till it overflows)."

Too many people spend their life in pursuit of happiness but the only

source of true joy and fulfilment is found in Jesus Christ - nowhere else.

The Bible is our roadmap to a full and satisfying life - it contains the

wisdom and principles to rescue us from the clutches of

hopelessness and death and to put us on the pathway of an

overflowing and fruitful life. Everything you and I need to maximise

our life, to reach our full potential, to see our dreams become reality,

to be a part of this earth's solution rather than it's problem, is

discoverable within God's Word and relationship with Jesus.

1 Timothy 6:17 reminds us that God gave us all things richly to

enjoy - not endure. If you find yourself wondering why your life isn't

what you want it to be, your answers begin with relationship with Jesus.

If you already know Christ as Saviour and yet you are unhappy with

your life, run to Him - He is the source of life and the answer

to every conceivable lack you may be experiencing.

God is not legalistic, He is gracious and He has given us everything

needed to live life well. Through the Bible, we have the wisdom and

instruction to develop a positive attitude and a productive life.


PRAYER: Father, You sent Jesus so that I can have and enjoy my life to

the full until it overflows. That's the kind of life I desire. Thank You for

sending me Your Spirit to show me the path to a genuinely maximised

life.

 

Ngày 30/31

Thi-thiên 16:11  “Ngài cho tôi biết con đường sự sống. Trước mặt Ngài

có hạnh phúc tràn đầy.  Bên phải Ngài có niềm vui muôn thuở.”

Giăng 10:10 “Kẻ trộm chỉ đến để cướp, giết và hủy diệt; còn Ta đã đến

để chiên được sống và sống sung mãn.”

1 Ti-mô-thê 6:17 “Con hãy truyền bảo những người giàu có ở đời này

đừng tự kiêu, đừng đặt hy vọng nơi của cải phù vân, nhưng phải đặt hy

vọng vào Đức Chúa Trời là Đấng cung cấp dồi dào mọi sự cho chúng

ta được hưởng.”

NÂNG CAO ĐỜI SỐNG CỦA BẠN

Oscar Wilde đã có lần nói, “Biết Sống là điều hiếm có trong thế giới này. 

Đa số người ta chỉ hiện hữu, đó là tất cả.”

Cuộc sống là một tặng vật từ Đức Chúa Trời ban cho để được

sống và vui hưởng.  Chúa Giê-su không phải rời chốn Thiên Đàng của

Ngài để chịu thập hình và phá tan quyền lực của sự tăm tối chỉ để chúng

ta được tồn tại.

Giăng 10:10 trong Kinh Thánh (BDM) Chúa Giê-su phán rằng, “Ta đến

để chiên được sống và sống sung mãn.” 

Có rất nhiều người đã dành nhiều thời gian trong cuộc sống của họ để

mưu cầu hạnh phúc, nhưng thật ra sự vui mừng thật sự và trọn vẹn chỉ

có thể tìm thấy trong Đức Chúa Giê-su, không có nơi nào khác.

Kinh Thánh là bản đồ lộ trình của chúng ta dẫn đến một cuộc sống đầy

đủ và thỏa nguyện.  Nó còn chứa đựng sự khôn ngoan và những

nguyên tắc để giải cứu chúng ta ra khỏi những giềng mối của sự mất

hy vọng cũng như cái chết, và đưa chúng ta vào lối của cuộc sống

tràn trề kết quả.  Mọi thứ mà bạn và tôi cần để nâng cao đời sống của

chúng ta, để đạt đến tiềm năng một cách đầy đủ, để biến mơ ước của

chúng ta thành hiện thực, thì hãy trở nên một phần của giải pháp trên

trái đất này hơn là trở nên một nan đề. Giải pháp đó sẽ được khám

phá ra trong Lời Đức Chúa Trời và mối liên hệ với Chúa Giê-Su.

1 Ti-mô-thê 6:17 cũng nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời đã ban

cho chúng ta tất cả mọi sự dồi dào để chúng ta được hưởng – chứ

không phải cam chịu.  Nếu bạn đang vẫn còn hoài nghi tại sao cuộc

sống của bạn không giống như bạn mong muốn, thì câu trả lời cho bạn

là tùy thuộc vào mối quan hệ của bạn với Chúa Giê-su.  Nếu bạn nhận

biết Chúa Giê-su là Đấng Cứu Rỗi và bạn chưa cảm thấy hạnh phúc

trong cuộc sống của mình, thì hãy chạy đến với Ngài.  Chúa Giê-Su

là cội nguồn của sự sống và là câu trả lời cho bạn về những thiếu sót

mà bạn có thể nhận thức được.

Đức Chúa Trời không nghiêng về lề luật, Ngài luôn đầy sự nhân từ khoan

dung và Ngài đã ban cho chúng ta mọi điều cần thiết để chúng ta có một

đời sống trọn vẹn. Qua Kinh Thánh, chúng ta có được sự khôn ngoan

và những giáo huấn cần thiết để xây dựng một thái độ đúng đắn và một

đời sống kết quả.

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa là Cha nhân từ, Ngài đã ban Chúa Giê-su

để con có thể vui hưởng một cuộc sống đầy ý nghĩa và dư dật mà con

luôn mong ước.  Con xin dâng lời cảm tạ Chúa dẫn đưa con trên

bước đường ngay lành để nâng cao đời sống con trong sự quan

phòng của Thánh Linh Ngài. Amen!
Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
 
CA NHẠC THIẾU NHI STHV Print E-mail
Written by   
Wednesday, 12 February 2014 05:00
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 27/31) Print E-mail
Written by   
Tuesday, 11 February 2014 23:01

Mến chào quý ông bà anh chị em,

Thêm một ngày nữa Chúa ban cho chúng ta được sống bình an và có

cơ hội được học biết thêm về Ngài.

Hôm nay chúng ta học biết về sự trọn lành mà Chúa muốn ban cho

từng con cái Ngài trên đất. Mỗi người chúng ta đều có một chương trình đặc biệt mà Chúa muốn chúng ta phải hoàn thành trong cuộc đời của mình trước khi chúng ta về gặp Ngài, do đó Ngài cũng ban cho

chúng ta một đời sống và những cơ hội để chúng ta làm việc ấy.

Đôi khi chúng ta dường như đang trải qua những cuộc huấn luyện đầy gian khổ, thử thách cả tâm linh, tinh thần và thể xác... nhưng khi vượt

qua khỏi những thử luyện ấy rồi, chúng ta sẽ hoàn thành được

công việc Chúa giao. Hãy mạnh mẽ lên và tin cậy hoàn toàn nơi

sức Chúa ban cho quý vị nhé!

Xin hãy cùng suy gẫm Lời Chúa hôm nay. May God bless you all.

Quý mến,

MSKTH

  

Day 27/31

Psalms 139:14: I praise you because I am fearfully and wonderfully

made;

    your works are wonderful,

    I know that full well.

Proverbs 18:14: The human spirit can endure in sickness,

    but a crushed spirit who can bear?

 

Whole

"Do you want to be made whole?"

Jesus asked this very question to the invalid at the Pool of Bethesda.

Have you ever wondered why Jesus asked this question to a man

who had suffered his affliction for thirty-eight years?

Perhaps the question was about more than just physical healing. I

think what Jesus was actually asking was, "Do you want to be complete?

Do you really know what wholeness will mean, and the responsibility

it will bring?"

Yes, God is our Healer but His desire is for us to be whole - body,

soul and spirit. Along with needing physical healing, many of us have emotional brokenness and spiritual issues that prevent us from living

in the fullness of God's blessing. As humans, we tend to focus on and

react more to the things that are going on around us but pay little

attention to what is going on inside us.

When something is broken, it doesn't function properly and when you

are broken on the inside, you are much more vulnerable. Wholeness

comes when you are willing to take on the responsibility to change on

the inside and deal with the attitudes and mindsets that can hold you

back from living a blessed life.

Proverbs 18:14 in the Amplified Bible says, "The strong spirit of a man

sustains him in bodily pain or trouble, but a weak and broken spirit

who can raise up or bear?"

How is your inner man? Are you hiding brokenness that you are too

ashamed or overwhelmed to deal with? Do you want to be made whole?

In my book How To Maximise Your Life, pages 170-175, I give you

some practical steps to changing the condition of your soul and opening

up the doorway to becoming whole. To begin with, take a moment to

meditate on Psalm 139:14.

PRAYER: Father, there is no limit to the wholeness you bring. Help me

to find the courage of faith to trust You with the areas of my inner life

that need renewing so I can live a life of wholeness.

 

Ngày 27/31

Thi-Thiên 139:14 “Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng

sợ và diệu kỳ; Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, Linh hồn tôi biết rõ lắm.”

Châm-Ngôn 18:14 “Tinh thần của một người có thể chịu đựng bệnh tật;

Nhưng khi tinh thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng nổi?.”

SỰ TRỌN LÀNH

“Ngươi có muốn được lành lặn không?” Chúa Giê-Xu đã hỏi câu này với

người tàn tật ở ao Bethesda.  Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao Chúa Giê-Xu

lại hỏi câu hỏi này với một người đã phải gánh chịu nổi đau khổ như vậy

trong suốt 38 năm qua?

Câu hỏi đó có vẻ như có một điều gì đó vượt trên sự chửa lành về thể xác? 

Tôi nghĩ rằng Chúa Giê-Xu thật sự hỏi rằng “Ngươi có muốn được trọn

vẹn, hoàn hảo không?  Ngươi có thật sự biết ý nghĩa của sự trọn lành

không, và điều gì mang đến sự trọn lành?”

Đúng vậy, Đức Chúa Trời là Đấng Chửa Lành, nhưng mong ước của Ngài

là cho chúng ta được cả thể trọn lành – thể xác, tâm linh, và cả tâm hồn. 

Cùng với nhu cầu chửa lành thể xác, nhiều người trong chúng ta có những

đổ vỡ nội tâm và những nan đề tâm linh mà vì thế đã ngăn trở chúng ta

khỏi những ân điển của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta.  Là con người,

chúng ta có thường khuynh hướng chú trọng và phản ứng nhiều hơn trên

những vấn đề bao quanh chúng ta hơn là chú ý đến những điều nội tâm.

Khi một điều gì đó bị đổ vỡ, cũng có nghĩa là điều đó đã không làm đúng

chức năng và khi bạn bị đổ vỡ từ nội tâm, thì bạn càng dễ bị tổn thương

hơn nữa.  Sự trọn lành chỉ có được một khi bạn thật sự mong muốn nhận

trách nhiệm để thay đổi từ bên trong và đối phó với những thái độ và tư

tưởng mà chúng có thể là những tác nhân lôi kéo bạn ra khỏi một cuộc

sống phước hạnh.

Châm-Ngôn 18:14 trong Thánh Kinh cho biết, “Tinh thần của một người

có thể chịu đựng bệnh tật; Nhưng khi tinh thần sụp đổ thì ai có thể chịu đựng

nổi?.”

Nội tâm của bạn ra sao?  Có phải bạn đang che dấu những đổ vỡ nào đó

vì bạn cảm thấy quá xấu hổ hoặc là bạn không thể đương đầu với những

đổ vỡ nặng nề đó?  Bạn có muốn có được sự trọn lành không?

Trong cuốn sách của tôi “Làm thế nào để gia tăng đời sống”, trang 170-

175, tôi đã cung cấp cho bạn vài bước thực hành để thay đổi những điều

kiện của tâm hồn bạn để mở cánh cửa vào sự trọn lành.  Để bắt đầu, hãy

dành ít thời gian cùng suy nghiệm đoạn kinh văn trong Thi-Thiên 139:14

“Tôi cảm tạ Chúa vì tôi đã được tạo nên một cách đáng sợ và diệu kỳ;

Các công việc của Chúa thật diệu kỳ, Linh hồn tôi biết rõ lắm.”

CẦU NGUYÊN:   Lạy Chúa là Cha của con, sự trọn lành mà Cha ban thì

không hề có giới hạn.  Xin hãy giúp con tìm thấy sự can đảm trong đức tin

để con luôn biết đặt sự tin cậy nơi Cha ngõ hầu cuộc sống nội tâm của

con được đổi mới và con có thể sống trong sự trọn lành.  


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
Last Updated on Tuesday, 11 February 2014 23:05
 
31 NGÀY DƯỠNG LINH VỚI MS HOUSTON (Day 26/31) Print E-mail
Written by   
Monday, 10 February 2014 15:16

Good morning!

Kính chào quý ông bà anh chị em trong sáng thứ Hai đầu tuần,

Cảm tạ Chúa gìn giữ và ban phước cho chúng ta một ngày Thánh nhật

vừa qua thật vui thỏa, bình an trong sự chúc phước của Ngài. Bước

vào tuần mới, ngày mới hôm nay, xin mời chúng ta cùng suy gẫm

một đề tài rất quan trọng và thực tế cho cuộc sống của mình hàng

ngày, đó là sự chữa lành bệnh tật. Ai không muốn mình có được một

thân thể khỏe mạnh và bình an? Dầu vậy sức khỏe vẫn là một vấn

đề đôi khi đã nằm ngoài ý muốn của chúng ta, muốn mà vẫn không

được, dầu có tiền bạc và phương tiện! Nhưng niềm vui và hy vọng

cho chúng ta không đặt nơi con người, nơi vật chất mà bèn là chính

Đức Chúa Trời, Đấng quyền năng làm được tất cả mọi sự. Xin hãy

cùng nhau đọc kỷ các câu Kinh Thánh dưới đây và suy gẫm lời chia sẻ

của đầy tớ Ngài, Mục sư Brian Houston, hôm nay.

Nguyện Chúa ban cho quý vị tràn đầy sức lực mới để bước theo Ngài

và phục vụ Ngài trọn đời. Amen

Quý mến trong Chúa chúng ta,

MSQN Kiều Tuấn Huệ

 

Day 26/31

Malachi 4:2: But for you who revere my name, the sun of

righteousness will rise with healing in its rays. And you will go out

and frolic like well-fed calves.

Exodus 15:26: He said, “If you listen carefully to the Lord your

God and do what is right in his eyes, if you pay attention to his

commands and keep all his decrees, I will not bring on you any of t

he diseases I brought on the Egyptians, for I am the Lord, who heals

you.”

John 10:10: The thief comes only to steal and kill and destroy;

I have come that they may have life, and have it to the full.

Healed

Do you believe that God is your healer? It saddens me that so many

people - especially Christians - do not have this revelation. Many

categorise sickness as God's teaching tool or the consequence of sin,

but if this were true we'd all be sick and dying!

Job is an interesting study on the question of sickness. The

accusation and actions of Satan, the kindness of God, the experiences

of Job and the advice of so-called "comforters", play out in this

Shakespearean-like story of sudden and devastating loss.

Job's friends had differing ideas about why all the ruin had come

upon him. One declared that Job's sickness was his own fault -

otherwise, God would have healed him. Another attempted to

persuade him that the sickness was God's will.

Neither of these are the truth when it comes to healing and God.

Among His many names is "Jehovah Rapha" - the Lord that Heals.

Exodus 15:26 declares, "I am the Lord who heals you"- God's will

for us is healing and wholeness; nothing missing, nothing broken.

Job refused to lower his beliefs to the level of his experience, choosing

instead to stand firm on who he knew God to be. The outcome for

Job was total healing and the restoration of all he had lost, twice over.

Remember, John 10:10 says that Satan comes ONLY to steal, kill and

destroy but Jesus gave us a better covenant - not law, but grace.

Jesus provided a life of abundance to enjoy in overflowing measure.

Sickness is part of the curse (Deuteronomy 28); health and wholeness

belong to the blessed life.

Are you sick? Have you received a negative health report? I have

great news! Your healing is at hand - the hand of YOUR Healer.

Allow God's Word to restore your body as you lean into His everlasting

arms.

PRAYER: Father, You are my Healer. I know that You can do

everything, and that no purpose of Yours can be withheld from You.

Just like Job, I look to You for my healing and trust that You will

take care of me - spirit, soul and body.

 

Ngày 26/31

Malachi 4:2: Nhưng về phần các ngươi là kẻ kính sợ danh ta, thì

mặt trời công bình sẽ mọc lên cho, trong cánh nó có sự chữa bịnh;

các ngươi sẽ đi ra và nhảy nhót như bò tơ của chuồng.

Xuất Ê-díp-tô ký 15:26: Ngài phán rằng: Nếu ngươi chăm chỉ nghe

lời Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, làm sự ngay thẳng trước mặt Ngài,

lắng tai nghe các điều răn và giữ mọi luật lệ Ngài, thì ta chẳng giáng

cho ngươi một trong các bịnh nào mà ta đã giáng cho xứ Ê-díp-tô; vì

ta là Đức Giê-hô-va, Đấng chữa bịnh cho ngươi.

Giăng 10:10: Kẻ trộm chỉ đến để cướp giết và hủy diệt; còn ta đã

đến, hầu cho chiên được sự sống và được sự sống dư dật.

Sự Chữa Lành

Bạn có tin rằng Đức Chúa Trời là Đấng Chữa Lành của bạn? Điều

khiến tôi rất buồn là có nhiều người - đặc biệt là những Cơ Đốc Nhân

- không có sự mặc khải này. Có nhiều trường hợp bệnh tật như

một phương cách dạy dỗ của Đức Chúa Trời hoặc là do hậu quả

của tội lỗi, nhưng nếu đây là sự thật duy nhất thì tất cả chúng ta

đều đã bị bệnh và chết hết!

Đời sống của ông Gióp là một sự nghiên cứu thú vị về vấn đề bệnh tật.

Những lời buộc tội và hành động của Sa-tan, lòng nhân từ của

Thiên Chúa, những kinh nghiệm của Gióp và những lời khuyên

của những người được gọi là "Những bạn an ủi", đã diễn ra như trong

một câu chuyện của Shakespeare này, là một sự mất mát rất thình lình

và tàn phá.

Bạn bè của Gióp đã rất khác nhau trong những ý tưởng về lý do tại

sao tất cả những sự phá hủy đã đến với Gióp. Một người tuyên bố

rằng bệnh của Gióp là do tội lỗi của mình - nếu không phải vậy thì

Đức Chúa Trời đã chữa lành cho ông rồi. Một người khác cố gắng

thuyết phục Gióp rằng bệnh tật là ý muốn của Đức Chúa Trời.

Cả hai đều là sự thật khi nói đến chữa lành và Đức Chúa Trời. Một

trong rất nhiều danh xưng của Ngài là "Giê-hô-va Rapha" - nghĩa

Đấng Chữa Lành. Xuất Ê-díp-tô ký 15:26 tuyên bố, "Ta là Chúa,

Đấng chữa lành cho ngươi" – Ý muốn của Đức Chúa Trời đối với

chúng ta là lành mạnh và trọn vẹn, không có gì mất đi, không có gì bị

phá vỡ.

Ông Gióp khước từ những gì làm giảm đức tin của mình để đi đến

những bước kinh nghiệm cá nhân của mình, ông đã đặt vững vàng

niềm tin mình nơi Đấng ông tin là Đức Chúa Trời. Kết quả cho công

việc nầy là sự chữa lành hoàn toàn và sự phục hồi của mọi sự mà

ông đã bị mất, trái lại còn nhận được gấp hai lần hơn trước.

Hãy nhớ rằng, Phúc âm Giăng 10:10 cho biết Sa-tan đến chỉ để ăn

cắp, cướp giết và phá hủy nhưng Chúa Giêsu đã đến để cho chúng ta

một giao ước tốt hơn - không phải là luật pháp, nhưng là ân điển

của Ngài. Chúa Giêsu cung cấp cho chúng ta một cuộc sống phong

phú để có sự vui mừng tràn đầy. Bệnh tật là một phần của lời nguyền

rủa (như trong Phục truyền 28 có đề cập), nhưng sự khỏe mạnh và

sự trọn lành thuộc về những đời sống được phước.

Bạn có đang bị bệnh chăng? Bạn đã nhận được một báo cáo y tế tiêu

cực về sức khỏe? Tôi có tin tức tuyệt vời cho bạn đây! Sự chữa lành

cho bạn nằm ở trong một bàn tay – đó là bàn tay của ĐẤNG CHỮA

LÀNH CỦA BẠN. Hãy để Lời Chúa hồi phục lại thân thể của bạn khi

bạn nương dựa vào cánh tay đời đời của Ngài.

CẦU NGUYỆN: Lạy Cha, Ngài là Đấng Chữa Lành của con. Con biết

rằng Ngài có thể làm được tất cả mọi sự, và không có mục đích nào

có thể thực hiện được khi không có Ngài. Cũng giống như ông Gióp,

con tìm kiếm sự chữa lành từ nơi Ngài và tin chắc rằng Ngài sẽ chăm

sóc cho con cả về - tinh thần, linh hồn và thân thể của con nữa.


Pastor Hue Kieu, Lead pastor
The Church of Faith and Hope
1180E. Julian St, San Jose, CA 95116
 
STHVTV- CT Mừng Xuân Mới 2014 (Tóm tắt) Print E-mail
Written by   
Friday, 07 February 2014 16:21
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 4 of 51